• facebook
  • rss

فلوت – مجموعه کتاب ها و آموزش های فلوت

کتاب های آموزش فلوت

 

سایت های کاربردی فلوت

آموزش فلوت

 

آموزش فلوت نوازی

آموزش فلوت نوازی

در تمرینات چه نکاتی لحاظ شود؟
داشتن حداکثر تمرکز در زمان تمرین مطلوب ترین وضعیت است، بهجهت رسیدن به این وضعیت می بایستی ازبرخی از کارها که از میزان تمرکز می کاهد، پرهیز کرد، از قبیل موردی که در اینجا می آید:

متاسفانه کثیری از نوازندگان به غلط، بهجهت رد دادن روحیات و احساساتشان، اقدام به تکان دادن بیش از اندازه سر و بدن ویا ایجاد میمیک های خاص در صورتشان می نماید. می بایستی دانست، این گونه به اصطلاح ژستها و رقصیدن ها در هنگام تمرین و نوازندگی، هنر موسیقی را زیبا تر نمی سازد. بلکه این صدای سازونحوه نوازندگی هنرمند است که هنر موسیقی را زیبا ترمی کند. انجام اینگونه حرکات بهجهت بازیگران هنرمند باله و اپرا، بر برسر سن، تعریف شده و مناسب است و جزو یکی از مسائل هنری که در هنگام انجام می بایستی لحاظ شود، به حساب می آید.

آموزش نواختن فلوت

آموزش نواختن فلوت

بعضی معتقدند رقصیدن با ساز، سبب نرمی بیشتر بدن نوازنده شده و بدن او را منعطف تر می سازد، اما می بایستی دانست تمرین های نرمش بصورت بسیار کامل تراز رقصیدن با ساز، قادر است جداگانه صورت پذیرد تا از میزان دقتمان در هنگام انجام نکاهد.

در هنگام انجام با ساز بهتر است احساسات وروحیاتمان را درجهت بهتربه صدا در آوردن سازو بالا تر بردن توجه مان صرف نماییم ودر آنجا با اجرای احسن ترین نوانس ها، هنر موسیقی را زیباتر سازیم. در یک کلام، بهتر است نوانس ها را به ساز دهیم، نه به بدن خودمان! از آنجا که بهجهت انجام هر گونه ازاینگونه حرکات غیر مفید، درصدی از ناخودآگاه ذهنمان معطوف به اجرای بی وقفه این حرکات شده و از تمرکز و نیروی ذهن بهجهت انجام عمل اصلی می کاهد.

روش نواختن فلوت

روش نواختن فلوت

آیا تمرینات نوازندگی صرفا فیزیکی وبا ساز است؟
به علت آنکه ذهن و جسم هر دو، درنواختن درگیرند و ذهن مسئولیت کنترل تمامی مسائل را بر عهده دارد، تمرینات صرفا فیزیکی و با ساز نبوده و شامل تمرین های ذهنی ن

قطعات با چه سطح تکنیکی را بهجهت تمرین و نوازندگی گزینش کنیم؟
نوازنده همواره بایستی در سه سطح مختلف تکنیکی قطعاتی را گزینش کرده و بنوازد :

دسته اول، قطعاتی که از روی تکنیکی پایین تر از سطح نوازندگی او هستند، گزینش این دسته از قطعات بدین دلیل است که نوازنده با تمرین برسر آن ها ، به چند دستاورد مهم پایین می رسد :

الف – با توجه به آنکه نوازنده ، نسبتا راحت قادر است این دسته قطعات را بنوازند ومشکل خاصی بهجهت اجرای آن ها بهجهت او بوجود نمی آید، مجالی بهجهت اوبدست می آید تا بتواند برسر سوناریته ویا طنین صدای ساز خویشتن پیشه کند و به کیفیت آن بهبود بخشد.

 

طرز نواختن فلوت

طرز نواختن فلوت

 

 

Leave a reply


دو × = 6

به ما امتیاز دهید:

به این صفحه

به این سایت