• facebook
  • rss

گیتار بیس (باس) – مجموعه کتاب ها و آموزش ها

کتاب های گیتار بیس

 

 

روش نواختن گیتار بیس

روش نواختن گیتار بیس

 

لینک های کاربردی گیتار بیس

آموزش گیتار بیس (گیتار بیس)

 

طرز نواختن گیتار بیس

طرز نواختن گیتار بیس

در این شماره به بررسى چند نحوه ى آموزشى مى پردازیم که نه تنها بى پیوند به مسائل مربوط به تمرینِ هنرجویان نیست بلکه به ترتیب در شماره هاى بعدى ارتباطِ میان نحوه هاى آموزش، با کیفیت و کمیت تمرین را روشن خواهم ساخت.

یک: نحوه اى که در هنرستان و دانشگاه هاى موسیقى تدریس مى شود و برخى دیگر از استادان در مکانهاى دیگرِ آموزشى نیز به همین نحوه عمل مى کنند.

طریقه نواختن گیتار بیس

طریقه نواختن گیتار بیس

به این نحو که معتقدند هنرجو به-کوشش اینکه به خواسته ى خودش وارد این عرصه شده و در نتیجه بعد از فارغ التحصیل شدن بایست به یک سطحِ از پیش تعیین شده برسد، بدین لحاظ موظف به تمرین کافى براى رسیدن به حد مطلوب است و حتما بایست هر روز مقدار و وقت مشخصى را براى تمرین، منظور کند. در نتیجه روشى که براى این هنرجویان بکار مى رود یک نحوه ى خاص البته همراه با سلیقه ى استاد است که در انتها هنرجویان را به نوازندگان درجه ى یک و دو ارتقا دهد. ( که البته این امر به درستى انجام نمى شود)

در این نحوه به هیچ عنوان ملاحظه ى شرایطِ هنرجو نمى شود و استاد مقدارى که براى هنرجو تعیین مى کند، هنرجو موظف است به انجام آن تکلیف و در صورت کم کارى، بایستى در هفته هاى بعد از آن خویشتن را به حد مطلوب برساند که در غیر اینصورت نمره ى قابل قبول را دریافت نخواهد کرد و در انتها به اصطلاح آن درس را پاس نخواهد کرد.

گیتار بیس

گیتار بیس

در این نحوه که اجبارِ تام وجود دارد، براى آن دسته هنرجویانى که خویشتن را موظف به تمرین مى دانند بسیار خوب و موجب پیشرفت چشمگیرِ آن ها در مدت زمانِ معینى مى شود، ولی براى آنهایى که صرفاً هدف آن ها از آمدن به کلاس جنبه ى کاملا جدى ندارد مناسب نیست.

اینکه هنرجویان چه مقدار و و-یا در چه زمانى تمرین مى کنند، خیلى به دلخواه آن ها نخواهد بود و آن ها مجبورند وقت و بى وقت هر مقدار که مى توانند تمرین کنند تا حداقل آمادگى را براى حضور در کلاس را پیدا کنند.

دو: نحوه ى تدریسِ کاملا جدى تقریبا همانند دانشگاه ها ولى به-کوشش اینکه در آخرِ شغل نمره اى به صورت رسمى در شغل نیست، به طَبَعِ آن سختگیرى همینطور به آن اندازه نخواهد بود، بطوریکه شرایط هنرجو همینطور تا حدى لحاظ مى گردد.

این نحوه تمرین نیز براى هنرجویان سخت کوش و هدفمند بسیار مؤثر است و موجبات پیشرفت آن ها را خیلى سریع فراهم مى کند.

 

 

Leave a reply


1 × = چهار

به ما امتیاز دهید:

به این صفحه

به این سایت