• facebook
  • rss

ادبیات

درباره ی نویسندگی خوب

درباره ی نویسندگی خوب

On Writing Well The Classic Guide to Writing Nonfiction 30th Anniversary Edition   کتاب در نوشتار خوب برای حرفه ای بودن، وضوح و گرمی شیوه اش تشویق شده است. این کتابی برای هر کسی است که می خواهد یاد بگیرد چگونه بنویسد یا که احتیاج دارد قدری نویسندگی در طول روز کند (به مانند آنچه که در این روزگار هر ک...
به ما امتیاز دهید:

به این صفحه

به این سایت