• facebook
  • rss

به کارگیری و استفاده از وضعیتهای تغییر یافته

این در حالی است که این سوال پیش می آید “آیا می توان کسی را وادار کرد که به حالت خلسه برود؟” آنچه شما آن شخص را وادار به انجامش می کنید چنین است که به سراغ وضعیتی برود که در آن دارای موقعیت های انتخابی بیشتری باشد. در این جا یک قیاس ضد و نقیض پیش می آید. در یک وضعیت تغییر یافته از آگاهی، شما دیگر پترن متعارف دنیای خود را ندارید. در عوض، آنچه در اختیار دارید رقم بی شماری است از امکانات.

 

به کارگیری و استفاده از وضعیتهای تغییر یافته

به کارگیری و استفاده از وضعیتهای تغییر یافته

از آن جایی که من قادرم وضعیتها را متناسب با نظام بیانی مهیا سازم، قادرم از آن ها به عنوان وسیله ای برای تخمین این موضوع که چه امکان دیگری قادر است وجود داشته باشد نیز استفاده کنم. من قادرم وضعیت های تغییر یافته ای را تخمین بزنم که هرگز وجود نداشته اند و آن ها را قابل دسترس سازم. زمانی که من طرفدار مکتب گشتالت بودم و یا هر زمان که در مکاتب دیگر روان شناسی کار می کردم چنین امکانی را در خودم نیافته بودم. این الگوها در آن مکاتب ارائه نمی شدند. چنانچه می خواهید نحوه به کارگیری و استفاده از وضعیتهای تغییر یافته را به طور مفصل بیاموزید، کتاب NLP و ساختار خواب مصنوعی را مطالعه کنید.

در حال حاضر دانشجویی دارم که از نظر من کارش بسیار خوب است. یکی از موارد قابل تقدیر درباره او چنین است که به جای کار کردن بر روی خودش، وقتش را صرف ورود به وضعیتهای تغییر یافته می کند و برای خودش واقعیتهای جدید می آفریند. من فکر می کنم در اکثر مواقعی که روان شناسان بر روی خودشان کار می کنند، همه کارشان این است را به طور کامل گیج سازند.

یک بار خانمی مرا برای انجام کاری استخدام کرد. او سه هفته قبل از شروع کار با من تماس گرفت و گفت که عقیده اش را عوض کرده است. از این روی با وکیلم تماس گرفتم و شکوائیه ای بر علیه او تنظیم کردم.

ادامه دارد…

منبع : گریندر

Leave a reply


× 7 = شصت سه

به ما امتیاز دهید:

به این صفحه

به این سایت